IPV 45: 1948 FORD V8 STATION WAGON, CHICAGO POLICE.